CinemasEm breve
Image

Bela Sedução - Um Conto Moderno da 'Pele Pintada'

PRODUTOR EXECUTIVO & HISTÓRIA ORIGINAL:
Ryuho Okawa

ROTEIRO:
Sayaka Okawa

DIREÇÃO:
Hiroshi Akabane

MÚSICA:
Yuichi Mizusawa

ESTRELANDO:
Nao Hasegawa, Ryoma Ichihara, Yoshimi Ashikawa, Moro Morooka, Miho Yabe, Ryota Nakanishi, David Ito, Yoshiko Sengen (special appearance), Aya Sugimoto, Toshiyuki Nagashima

DURAÇÃO:
120 minutos